Gebruiksvoorwaarden van askemo

 

1 April 2023

De dienst “askemo” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf askemo BV,

Aan het gebruik van askemo zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door askemo te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze gebruikersvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door askemo BV schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1. Definities

1.1. askemo BV: gevestigd te ’s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 77225090.

1.2 Website: de website van askemo, te raadplegen via https://www.askemo.nl en alle bijbehorende sub-domeinen.

1.3 Klant: Afnemer van goederen of diensten van askemo.

1.4 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen askemo BV en Klant, van welke de Gebruiksvoorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Voorwaarden: de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, inclusief bijlage “Verwerkersovereenkomst”.

 

Artikel 2. Gebruik van de dienst

2.1. askemo biedt u de mogelijkheid via internet (https://www.askemo.nl en alle bijbehorende sub domeinen): (a) formulieren te ontwerpen; (b) derden deze formulieren te laten invullen; en (c) de resultaten te verwerken en in te zien. U bepaalt zelf welke informatie u wilt laten invullen en wat u met de resultaten doet.

2.2. Om askemo te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

2.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. askemo BV mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij askemo BV heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

2.4. Met askemo verwerkt u persoonsgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres en mogelijk mobiel telefoonnummer). askemo BV treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Privacy Policy. Askemo BV verwerkt alle persoonsgegevens conform Verwerkersovereenkomst en Privacy Policy. U vrijwaart askemo BV van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet, tenzij door Askemo BV niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen uit deze wet, de Verwerkersovereenkomst of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.

 

Artikel 3. Gebruiksregels

3.1. Het is verboden askemo te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

3.2. In het bijzonder is het verboden naar persoonsgegevens te vragen zonder een adequate privacy policy te hebben gepubliceerd. Ook bij overige verwerking van persoonsgegevens dient u zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te conformeren.

3.3. Daarnaast is het verboden bij askemo de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

3.4. Indien askemo BV constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag askemo BV zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan askemo BV zonder waarschuwing ingrijpen.

3.5. Indien naar het oordeel van askemo BV hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van askemo BV of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is askemo BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

3.6. askemo BV is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

3.7. askemo BV kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart askemo BV van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

 

Artikel 4. Beschikbaarheid en onderhoud

4.1. askemo BV spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, en garandeert 99% beschikbaarheid. Deze garantie staat los van eventuele down-time van de hosting service alsmede de back-up hosting service, waardoor ‘Website’ onbereikbaar kan zijn.

4.2. askemo BV onderhoudt askemo actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal askemo BV dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

4.3. askemo BV mag van tijd tot tijd de functionaliteit van askemo aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist askemo BV zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

 

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1. De dienst askemo, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van askemo BV. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van askemo BV, behalve in situaties waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Askemo BV heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

5.3. Indien u informatie stuurt naar askemo BV, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

5.4. Askemo BV zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via askemo, tenzij:
– dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening; of
– askemo BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.

In dat geval zal askemo BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 6. Vergoeding voor de dienst

6.1. Aan het gebruik van askemo kan een vergoeding verbonden zijn voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand of per jaar verschuldigd en wel vooraf, tenzij klant en askemo BV schriftelijk andere afspraken overeenkomen.

6.2. Betaling kan worden verricht via betaalinstructies op de website, tenzij klant en askemo BV schriftelijk andere afspraken overeenkomen.

6.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van askemo BV beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis.

7.2. askemo BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij askemo BV meldt.

7.4. In geval van overmacht is askemo BV nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij onvoorzienbare storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, virusuitbraak, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst door u aan te melden en loopt dan voor onbepaalde tijd.

8.2. U kunt op ieder moment de overeenkomst opzeggen, opzegging is effectief na afloop van de abonnementstermijn, maandelijks of jaarlijks.

8.3. askemo BV kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

8.4. Op verzoek en tegen meerprijs zal askemo BV u een kopie van de opgeslagen data verschaffen (in xls of csv format).

 

Artikel 9. Wijzigingen voorwaarden

9.1. askemo BV mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

9.2. askemo BV zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met askemo worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin askemo BV gevestigd is.

10.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door askemo BV wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

10.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.6. askemo BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die askemo of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

 

Bijlage: Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij “Gebruiksvoorwaarden askemo” (hierna: “Voorwaarden”) tussen klant (hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”) en askemo BV (hierna: “Verwerker”). Met acceptatie van de Voorwaarden wordt ook onderhavige Verwerkersovereenkomst geaccepteerd door partijen.

 

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de overeenkomst en wel voor het: (a) in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten; (b) het verzenden van e-mails en/of nieuwsbrieven in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke; (c) beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke binnen askemo; (d) plus de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Artikel 13. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening, enkel indien de persoonsgegevens zijn gepseudonimiseerd.

1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

 

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG.

2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze verwerkersovereenkomst.

2.3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

2.4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s) en een eventueel benodigde voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.6. Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

 

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie.

3.2. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

 

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1. Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.

4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.

5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.

5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

 

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 7. Meldplicht

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingsincident en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingsincident en/of het datalek.

7.2. Een melding van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke dient te gebeuren bij iedere gebeurtenis met grote impact.

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest.

Daarnaast behelst de meldplicht:

lid 1. de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie;

lid 2. de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

lid 3. de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

lid 4. de maatregelen die Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

 

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

 

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 10. Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van deze overeenkomst, van de algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van Verwerker, en alles dat daar direct verband mee houdt.

10.2. Deze audit mag plaatsvinden:

lid 1. bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens, de niet naleving van deze verwerkersovereenkomst en/of de toepasselijke wet- en regelgeving; of,

lid 2. tot één keer per jaar zonder concreet vermoeden van misbruik van het in artikel 10.2a bedoelde.

10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

10.5. Indien uit de audit blijkt dat aan de kant van Verwerker materiële tekortkomingen zijn met betrekking tot de verplichtingen die op Verwerker rusten op grond van deze verwerkersovereenkomst draagt Verwerker de volledige (interne en externe) kosten van de audit voor zover deze te relateren zijn aan de specifieke tekortkoming. In andere gevallen worden de volledige kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

10.6. Eventuele interne kosten van verwerker betrekking hebbende op de audit zijn onderdeel van de audit kosten en worden, indien van toepassing, doorberekend aan Verwerkingsverantwoordelijke tegen het geldende uurtarief.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de bepaling uit de Voorwaarden geldt.

 

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.

12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

12.4. Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Voorwaarden.

 

Artikel 13. Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Categorieën betrokkenen en persoonsgegevens van verschillende doeleinden
Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van de genoemde categorieën betrokkenen verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

Klanten- en/of leden administratie in askemo (tot einde contract)
Personeel: NAW-gegevens, Telefoonnummer & E-mailadres
Leveranciers: NAW-gegevens, Telefoonnummer & E-mailadres
Klanten: NAW-gegevens, Telefoonnummer & E-mailadres

Cloudopslag van gegevens (tot einde contract)
Personeel: NAW-gegevens, Telefoonnummer & E-mailadres
Leveranciers: NAW-gegevens, Telefoonnummer & E-mailadres
Klanten: NAW-gegevens, Telefoonnummer & E-mailadres


Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in dit artikel omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.